English

Se mer om boken her

mandag 10. januar 2011

Tenk; en solskinnshistorie i Norge om Matematikk!

Dere har lest og sett mye om realfagskrisen. - Norske elever er svake i matematikk ifølge TIMSS – Mange universitet og høgskoler har rapportert om høye stryktall i matematikk.

Men ved Universitetet i Bergen har aldri så mange studenter bestått grunnleggende matematikk. Siden 1999 har antall beståtte eksamener økt med 121 %, fra 194 i 1999 til 429 i 2010. Bak tallene ser vi at færre studenter faller fra studiene samtidig som opptaket av nye studenter har økt i perioden.

Resultatene kommer egentlig ikke som en overraskelse etter at det har vært en positiv utvikling helt siden de spesielt svake resultatene på slutten av 90-tallet.
Årsaken ligger etter mitt syn i at det har vært arbeidet systematisk med forbedringer av undervisningsoppleggene med fokus på studentenes trivsel og samhandling, men også på å stille krav og forventninger til studentene. Ikke minst har opptakskravene med minimum andre klasse matematikk fra videregående skole gitt positive utslag. Dyktige lærere har også vært viktige. Men det er nok først og fremst studentene som skal berømmes med stor innsats og mye hardt arbeid!


Hvorfor skjer dette i Bergen?

Vilje til å stå på!
Hovedårsaken til de gode resultatene er etter mitt syn at studentene vil noe, og har tro på det de holder på med. Lærerne har stilt krav til innsats og studentene har jobbet. Til tider har arbeidsbelastningen vært stor, men studentene har bitt tennene sammen og stått på. Det står respekt av slikt!

Studentene tar ansvar for hverandre
Et mottak med fokus på at studenter som skal lære sammen, og bli trygge på hverandre fra første dag, medfører at studentene tar ansvar for hverandre. Det medfører at studentene hjelper og pusher hverandre i undervisningen og sikrer at de fleste får med seg de tilbudene som blir gitt.

Tro på fremtiden.
Flere signaler peker mot gode jobbmuligheter for realister fremover. Selv om behovet vil variere en del mellom fagområdene føler de fleste seg trygg på at studiene er en god investering i fremtiden. Egne informasjonsuker om alle mulighetene i arbeidsmarkedet har som mål å bidra til en slik trygghet.

Realfagskrav ved opptak – Økt søkning!
Fra og med høsten 2005 har alle måtte tilfredsstille krav til matematikk og realfag for å bli tatt opp. Dette reduserte søkertallene i med 18 % fra 2004, men en langt større andel bestod sine eksamener allerede da. Seinere har søkertallene tatt seg opp og allerede i 2007 var det på nivå med 2004 og i 2010 hadde søketallene steget ytterligere 27 %. Stadig flere studieprogram har måttet avvise søkere.

Dyktige lærere
Foreleserprisen til beste lærer ved fakultetet, tilfaller i svært mange tilfeller forelesere i grunnemnene i matematikk.

Godt fagtilbud
Det er også betryggende at fagtilbudet er blant de beste. Den store uttellingen i tildelingen av sentre for fremragende forskning og Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser at fagmiljøene er ledende og svært samfunnsaktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar