Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

onsdag 29. juni 2022

Hvorfor er - mentorering i grupper - et aktuelt tema?


Over 33,6 % av studentene har ikke gjennomført en grad innen 8 år ifølge SSB.[1] At så mange faller fra og sliter med studiene er en samfunnsutfordring. Av erfaring vet vi at det er mulig å øke andelen som gjennomfører med de riktige tiltakene.  Samtidig viser SHOT-undersøkelsen i 2018 at 29 % av studentene har alvorlige psykiske utfordringer, og samme andel svarer at de ofte/svært ofte er ensomme. Andelen studenter med psykiske utfordringer hadde økt markant fra tidligere undersøkelser. SHOT står for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse. Folkehelseinstituttet gjennomfører denne undersøkelsen hvert 4 år for flere samskipnader.[2]

Det store frafallet og mange studenters utfordringer med psykisk helse har vært behandlet i flere stortingsmeldinger de siste tiårene. Lavere frafall var ett av argumentene for innføring av Kvalitetsreformen, problemstillingene ble behandlet i Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, hvor mentorordning var ett av tiltakene som ble trukket frem.
Et lovforslag om mentorordning ble så diskutert i NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

I tildelingsbrevet til statlige universiteter og høyskoler for 2019 skriver Kunnskapsdepartementet:

Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019. Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger. Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved hvilke studier de er mest hensiktsmessige i første omgang. DIKU skal fremme arbeidet gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.

Bedre gjennomføring sikrer lærestedene en tryggere økonomi til å finansiere både forskning og utdanning. På mange studier lar man seg også motivere av å få flere gode søkere til master- og doktorgradsprogram. Men ikke minst lar mange ansatte seg motivere til innsats for at flere studenter skal trives og mestre sine studier. Dessuten løser man samfunnsoppdraget bedre ved å kunne levere flere kandidater ut i arbeidslivet.
Bedre psykisk helse blant studentene regner man med vil redusere køene til psykologtimer ved samskipnadene. Køer som har hatt en markert økning det siste tiåret. Den sentrale ideen er å gi studentene en trygg gruppe av medstudenter de kan møte studiene med. Tanken er å redusere ensomhet. Ensomhet er en av de psykiske utfordringene mange studenter trekker frem. Gode mentorordninger kan også bidra til å gi studentene verktøy for å kunne mestre å prestere godt på studiet.[1] Statistisk sentralbyrå (SSB)(2022) Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
Hentet 29.6.22 fra https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/gjennomforing-ved-universiteter-og-hogskoler.

[2] Knapstad M, Heradstveit O, Sivertsen B. “Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018". Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, 2018.

torsdag 23. juni 2022

Nytt bokprosjekt - Mentorere i grupper

Mentorordninger er blitt et viktig virkemiddel for å oppnå mestring og bedre psykisk helse blant studenter i høyere utdanning. Målet er at færre faller fra og at antallet som trenger psykisk helsehjelp reduseres. Det eksisterer imidlertid lite litteratur på norsk som kan støtte opp under arbeidet.


Jeg har mottatt stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og har inngått en avtale med Fagbokforlaget om å utforme to bøker.

1.      Mentorering i grupper; er planlagt som en verktøykasse for den eller de som skal tilrettelegge for mentorordninger.

2.      Mentorguide; er tenkt for den som skal være mentor, og som en viktig støtte for den som skal organisere mentorordninger.

Jeg planlegger å utvikle de to bøkene sammen

Her på bloggen er tanken å dele ulik informasjon og problemstillinger under arbeidsprosessen, i håp om at dere der ute gir meg tilbakemeldinger, tips, ideer, forslag eller ris og ros. Hensikten er å gjøre boken mest mulig relevant og anvendelig. Er du interessert i å følge prosessen anbefaler jeg deg å følge denne bloggen nederst til høyre.

Tilbakemeldinger kan gjøres her på bloggen, eller ved å sende epost til: hs@haas1.no

Til orientering:
Boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes er nå også overlatt Fagbokforlaget for distribusjon. Se her