Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

fredag 18. november 2022

Bli med på arbeidsseminar om bøkene

til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
5 - 6. desember, ved NTNU Trondheim 

Arbeidsseminaret vil bli innledet med en beskrivelse av hva bøkene vil komme til å inneholde og hvordan de er tenkt brukt.

Deretter vil det bli lagt opp til diskusjoner i grupper hvor deltagerne får mulighet til å spille inn hva de trenger av bøkene for sitt arbeid. Ideen er at forfatteren skal få tilbakemeldinger, tips, ideer og forslag. Hensikten er å gjøre bøkene mest mulig relevante og anvendelige.
Deltagerne vil gjennom seminaret få en helhetlig skisse på alle sider av å drive et tiltak med - Mentorering i grupper. I tillegg vil man kunne lytte inn på kollegers vurdering av utfordringene med eksisterende ordninger de driver, og hva som har fungert spesielt godt.

Les mer om seminaret og se presentasjonen som ble gitt.


onsdag 5. oktober 2022

Innholdsfortegnelse - Mentorering i grupper

 

Innholdsfortegnelse (foreløpig)
BOK 1.     
Mentorering i grupper
en verktøykasse for den eller de som skal tilrettelegge for mentorordninger.

I startfasen har jeg «knadd» en del på hvordan boken skal struktureres og med det navn og rekkefølge på kapitler. Jeg vil nok fortsatt gjøre endringer, men tenkte å dele den innholdsfortegnelsen jeg arbeider med akkurat nå.  De 4 første kapitlene går på forhold man bør forholde seg til før man setter i gang en mentorordning. Kapitel 5 -10 tar for seg gjennomføringen av en mentorordning frem til og med mottaket. Kapitel 11-12 omhandler forhold man må arbeidet med dersom mentorordningen skal vare hele det første året, og 13-14 om hvordan man følger opp med tanke på å videreføre ordningen. 

1. Hva kan dere oppnå med mentorering i grupper? 

2. Hvilket ambisjonsnivå har dere?  
         
     
3. Hvem skal gjøre jobben?           

4. Rammebetingelsene
  
5.
Få med organisasjonen

6. Mentorene   
  

7. Studentene  

8. Informasjon før oppstart

9. Koordinering i forkant

10.
Oppstarten - Mottaket

11. Hvorfor ha en mentorordning hele det første året?    

12. Utfordringer med en mentorordning hele det første året

13. Evaluering       

14. Å få mentorordningen til å vare

15.Ressurser 

onsdag 29. juni 2022

Hvorfor er - mentorering i grupper - et aktuelt tema?


Over 33,6 % av studentene har ikke gjennomført en grad innen 8 år ifølge SSB.[1] At så mange faller fra og sliter med studiene er en samfunnsutfordring. Av erfaring vet vi at det er mulig å øke andelen som gjennomfører med de riktige tiltakene.  Samtidig viser SHOT-undersøkelsen i 2018 at 29 % av studentene har alvorlige psykiske utfordringer, og samme andel svarer at de ofte/svært ofte er ensomme. Andelen studenter med psykiske utfordringer hadde økt markant fra tidligere undersøkelser. SHOT står for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse. Folkehelseinstituttet gjennomfører denne undersøkelsen hvert 4 år for flere samskipnader.[2]

Det store frafallet og mange studenters utfordringer med psykisk helse har vært behandlet i flere stortingsmeldinger de siste tiårene. Lavere frafall var ett av argumentene for innføring av Kvalitetsreformen, problemstillingene ble behandlet i Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, hvor mentorordning var ett av tiltakene som ble trukket frem.
Et lovforslag om mentorordning ble så diskutert i NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

I tildelingsbrevet til statlige universiteter og høyskoler for 2019 skriver Kunnskapsdepartementet:

Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019. Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger. Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved hvilke studier de er mest hensiktsmessige i første omgang. DIKU skal fremme arbeidet gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.

Bedre gjennomføring sikrer lærestedene en tryggere økonomi til å finansiere både forskning og utdanning. På mange studier lar man seg også motivere av å få flere gode søkere til master- og doktorgradsprogram. Men ikke minst lar mange ansatte seg motivere til innsats for at flere studenter skal trives og mestre sine studier. Dessuten løser man samfunnsoppdraget bedre ved å kunne levere flere kandidater ut i arbeidslivet.
Bedre psykisk helse blant studentene regner man med vil redusere køene til psykologtimer ved samskipnadene. Køer som har hatt en markert økning det siste tiåret. Den sentrale ideen er å gi studentene en trygg gruppe av medstudenter de kan møte studiene med. Tanken er å redusere ensomhet. Ensomhet er en av de psykiske utfordringene mange studenter trekker frem. Gode mentorordninger kan også bidra til å gi studentene verktøy for å kunne mestre å prestere godt på studiet.[1] Statistisk sentralbyrå (SSB)(2022) Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
Hentet 29.6.22 fra https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/gjennomforing-ved-universiteter-og-hogskoler.

[2] Knapstad M, Heradstveit O, Sivertsen B. “Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018". Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, 2018.

torsdag 23. juni 2022

Nytt bokprosjekt - Mentorere i grupper

Mentorordninger er blitt et viktig virkemiddel for å oppnå mestring og bedre psykisk helse blant studenter i høyere utdanning. Målet er at færre faller fra og at antallet som trenger psykisk helsehjelp reduseres. Det eksisterer imidlertid lite litteratur på norsk som kan støtte opp under arbeidet.


Jeg har mottatt stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og har inngått en avtale med Fagbokforlaget om å utforme to bøker.

1.      Mentorering i grupper; er planlagt som en verktøykasse for den eller de som skal tilrettelegge for mentorordninger.

2.      Mentorguide; er tenkt for den som skal være mentor, og som en viktig støtte for den som skal organisere mentorordninger.

Jeg planlegger å utvikle de to bøkene sammen

Her på bloggen er tanken å dele ulik informasjon og problemstillinger under arbeidsprosessen, i håp om at dere der ute gir meg tilbakemeldinger, tips, ideer, forslag eller ris og ros. Hensikten er å gjøre boken mest mulig relevant og anvendelig. Er du interessert i å følge prosessen anbefaler jeg deg å følge denne bloggen nederst til høyre.

Tilbakemeldinger kan gjøres her på bloggen, eller ved å sende epost til: hs@haas1.no

Til orientering:
Boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes er nå også overlatt Fagbokforlaget for distribusjon. Se her