Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

onsdag 29. juni 2022

Hvorfor er - mentorering i grupper - et aktuelt tema?


Over 33,6 % av studentene har ikke gjennomført en grad innen 8 år ifølge SSB.[1] At så mange faller fra og sliter med studiene er en samfunnsutfordring. Av erfaring vet vi at det er mulig å øke andelen som gjennomfører med de riktige tiltakene.  Samtidig viser SHOT-undersøkelsen i 2018 at 29 % av studentene har alvorlige psykiske utfordringer, og samme andel svarer at de ofte/svært ofte er ensomme. Andelen studenter med psykiske utfordringer hadde økt markant fra tidligere undersøkelser. SHOT står for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse. Folkehelseinstituttet gjennomfører denne undersøkelsen hvert 4 år for flere samskipnader.[2]

Det store frafallet og mange studenters utfordringer med psykisk helse har vært behandlet i flere stortingsmeldinger de siste tiårene. Lavere frafall var ett av argumentene for innføring av Kvalitetsreformen, problemstillingene ble behandlet i Stortingsmelding 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, hvor mentorordning var ett av tiltakene som ble trukket frem.
Et lovforslag om mentorordning ble så diskutert i NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler.

I tildelingsbrevet til statlige universiteter og høyskoler for 2019 skriver Kunnskapsdepartementet:

Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019. Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger. Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved hvilke studier de er mest hensiktsmessige i første omgang. DIKU skal fremme arbeidet gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.

Bedre gjennomføring sikrer lærestedene en tryggere økonomi til å finansiere både forskning og utdanning. På mange studier lar man seg også motivere av å få flere gode søkere til master- og doktorgradsprogram. Men ikke minst lar mange ansatte seg motivere til innsats for at flere studenter skal trives og mestre sine studier. Dessuten løser man samfunnsoppdraget bedre ved å kunne levere flere kandidater ut i arbeidslivet.
Bedre psykisk helse blant studentene regner man med vil redusere køene til psykologtimer ved samskipnadene. Køer som har hatt en markert økning det siste tiåret. Den sentrale ideen er å gi studentene en trygg gruppe av medstudenter de kan møte studiene med. Tanken er å redusere ensomhet. Ensomhet er en av de psykiske utfordringene mange studenter trekker frem. Gode mentorordninger kan også bidra til å gi studentene verktøy for å kunne mestre å prestere godt på studiet.[1] Statistisk sentralbyrå (SSB)(2022) Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
Hentet 29.6.22 fra https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/gjennomforing-ved-universiteter-og-hogskoler.

[2] Knapstad M, Heradstveit O, Sivertsen B. “Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018". Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, 2018.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar